ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ    

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 2

13แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2 

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (ครั้งที่ 2) (ฉบับสมบูรณ์) 2

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (ครั้งที่ 1) 2

13ฝ่ายบริหารทั่วไป 

        - งานอำนวยการ 2

        - งานประชาสัมพันธ์ 2

13ลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 2      

13กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 2 

        - งานระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 2

        - การชำระบัญชี 2

        - งานส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่เกณฑ์มาตรฐาน 2

13กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 2 

13กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 2 

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 2

13กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 2

3. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม 

3.1 โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ครั้งที่ 2 2

12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1 2

13แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

 

4. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.1 โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ  2

 13แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

 

4.2 โครงการ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 

กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

กิจกรรมรอง นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

 12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ  2

 13แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

 

5. แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

5.1 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดการที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

 12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ  2

 13แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

 

5.2 โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ  2

 13แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

 

6. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

6.1 โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP)

 12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ  2

 13แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

 

6.2 โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 12แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ  2

 13แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2

 

banner7 infographic02

 banner7 infographic002

ban policy