นายสวัสดิ์  อ่อนประชู

สหกรณ์จังหวัดยะลา

รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน

นายทะเบียนสหกรณ์