คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์/คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดยะลา/
ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์

Image result for ไอคอนหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ยล 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดยะลา (เพิ่มเติม) 
Image result for ไอคอนหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ยล  2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดยะลา (เพิ่มเติม)
Image result for ไอคอนหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ยล 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดยะลา
Image result for ไอคอนหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ยล 64/2564 เรื่อง มอบหมายให้ปฎิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดยะลา
Image result for ไอคอนหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ยล 12/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดยะลา
Image result for ไอคอนหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ยล 11/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
       สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
Image result for ไอคอนหนังสือ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ยล 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์