สารสนเทศสหกรณ์
 
 
bbb010 จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
        - ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ 
        - ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ 
        - ข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ 
        - ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ 
 
bbb010 ทำเนียบสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี)
        - แสดงข้อมูลทำเนียบสหกรณ์ภายในจังหวัด        
 
 
bbb010 หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
        - หลักเกณฑ์ที่ใช้ชีวัดมาตรฐานสหกรณ์
          1) ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
          2) แนวทางการดำเนินการประเมินและจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านหลักเกณฑ์ฯ 
        - ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ 
        - ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ 
        - ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ 
        - ข้อมูลแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์ 
        - ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์ 
 
bbb010 ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี)
        - แสดงข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน 
        - แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์ 
 
bbb010 การมีส่วนร่วมของสมาชิก (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี)
        - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทสหกรณ์ 
        - แสดงข้อมูลกราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทสหกรณ์ 
bbb010 สินค้าและบริการหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี)
        - แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดย แยกตามประเภทสหกรณ์  
        - แสดงข้อมูลกราฟสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดย แยกตามประเภทสหกรณ์  
 
 
bbb010 สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี)
        - แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดย แยกตามประเภทสหกรณ์ 
        - แสดงข้อมูลกราฟสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ 
 
 
bbb010 อุปกรณ์การตลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี)
        - แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด 
        - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน 
        - แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน 
        - แสดงกราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาด แยกตามแหล่งเงินทุน 
 
 
bbb010 ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
        - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้ 
        - แสดงข้อมูลกราฟ แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้ 
 
 
bbb010 สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
        - แสดงรายชื่อสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้ความคุมดูแลและรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์