จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์  

ปี พ.ศ.2565

 • จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2565 (ณ 1 มค.65)

 • จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2565 (ณ 1 มค.65)

 • กราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ ปี 2565 (ณ 1 มค.65)

 • กราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ ปี 2565 (ณ 1 มค.65)

ปี พ.ศ.2564

 • จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2564 (ณ 1 มค.64)

 e-ads_step2 - All Assets

 • จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2564 (ณ 1 มค.64)

 e-ads_step2 - All Assets

 • กราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ ปี 2564 (ณ 1 มค.64)

 e-ads_step2 - All Assets

 • กราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ ปี 2564 (ณ 1 มค.64)

 e-ads_step2 - All Assets

  ทำเนียบสหกรณ์ 

ปี พ.ศ.2565

 • ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ.2565 (ณ 1 มค.65)

 

ปี พ.ศ.2564

 • ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ.2564 (ณ 1 มค.64)

 e-ads_step2 - All Assets

  หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

ปี พ.ศ.2565

 • หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์  (ณ 1 มค.65)

  

 •  จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ ปี 2565 (1 มค.65)

  

           - กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่าน

  

           - กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่าน

  

 • จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยระบุเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์ (ณ 1 มค.65)

  

 • กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์ (ณ 1 มค.65)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ.2564

 

 • หลักเกณฑ์ที่ใช้ชีวัดมาตรฐานสหกรณ์ (ณ 1 ม.ค.64)

e-ads_step2 - All Assets 

e-ads_step2 - All Assets
 • จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets
 • กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets
 • กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets
 • ข้อมูลแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์ (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets
 • ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์ (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets

 การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ 

ปี พ.ศ.2565

 • จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ (ณ 1 มค.65)

 

 • กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ (ณ 1 มค.65)

 

ปี พ.ศ.2564

 • จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets
 • กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets

 สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก 

ปี พ.ศ.2565

 • ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ (ณ 1 มค.65)

 

 • กราฟข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ (ณ 1 มค.65)

 

ปี พ.ศ.2564

 • ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets
 • กราฟข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets

 อุปกรณ์การตลาด 

ปี พ.ศ.2565

 • ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน (ณ 1 มค.65)

 

 • กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน (ณ 1 มค.65)

 

 • ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน (ณ 1 มค.65)

 

 • กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน (ณ 1 มค.65)

 

ปี พ.ศ.2564

 • ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets
 • กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets
 • ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets
 • กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets

 ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ 

ปี พ.ศ.2565

 • ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด (ณ 1 มค.65)

 

 • กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด (ณ 1 มค.65)

 

ปี พ.ศ.2564

 • ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets
 • กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets

 สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ปี พ.ศ.2565

 • สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ที่1-8) (ณ 1 มค.65)

 

ปี พ.ศ.2564

 • สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ที่1-8) (ณ 1 มค.64)
e-ads_step2 - All Assets

banner7 infographic02

 banner7 infographic002

ban policy