จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  

ปี พ.ศ.2565

 • จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 (ณ 1 มค.65)
 • จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 (ณ 1 มค.65)
 • กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 (ณ 1 มค.65)
 • กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 (ณ 1 มค.65)

ปี พ.ศ.2564

 • จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 (ณ 1 มค.64)
 • จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 (ณ 1 มค.64)
 • กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 (ณ 1 มค.64)
 • กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 (ณ 1 มค.64)

  ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร  

ปี พ.ศ.2565

 • ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ.2565

ปี พ.ศ.2564

 • ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ.2564

  หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และ ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  

ปี พ.ศ.2565

 • หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ณ 1 มค.65)
 •  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 (1 มค.65)

           - กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน

           - กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน

 • จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยระบุเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร (ณ 1 มค.65)
 • กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร (ณ 1 มค.65)

ปี พ.ศ.2564

 • หลักเกณฑ์ที่ใช้ชีวัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (ณ 1 ม.ค.64)
 • จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
 • ข้อมูลแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยแยกเป็นรายข้อ 
 • กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
 • กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยแยกเป็นรายข้อ 

 การมีส่วนร่วมธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

ปี พ.ศ.2565

 • จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร (ณ 1 มค.65)
 • กราฟแสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร (ณ 1 มค.65)

ปี พ.ศ.2564

 • จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร (ณ 1 มค.64)
 • กราฟแสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร (ณ 1 มค.64)

 กลุ่มเกษตรกรที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก 

ปี พ.ศ.2565

 • ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร (ณ 1 มค.65)
 • กราฟข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร (ณ 1 มค.65)

ปี พ.ศ.2564

 • ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร (ณ 1 มค.64)
 • กราฟข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร (ณ 1 มค.64)

 อุปกรณ์การตลาด 

ปี พ.ศ.2565

ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน (ณ 1 มค.65)

กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน (ณ 1 มค.65)

ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน (ณ 1 มค.65)

กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน (ณ 1 มค.65)

ปี พ.ศ.2564

 • ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน (ณ 1 มค.64)
 • กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน (ณ 1 มค.64)
 • ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน (ณ 1 มค.64)
 • กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน (ณ 1 มค.64)

 ทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

ปี พ.ศ.2565

 • ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในจังหวัด (ณ 1 มค.65)
 • กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในจังหวัด (ณ 1 มค.65)

ปี พ.ศ.2564

 • ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในจังหวัด (ณ 1 มค.64)
 • กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในจังหวัด (ณ 1 มค.64)

 กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ปี พ.ศ.2565

 • กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กลุ่มส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ที่1-8)

ปี พ.ศ.2564

 • กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กลุ่มส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ที่1-8)

 

banner7 infographic02

 banner7 infographic002

ban policy