สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
 
 
bbb010 จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก
        - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 
        - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร 
        - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร 
 
 
bbb010 ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
        - แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด 
 
 
bbb010 หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
        - แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้ชีวัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
        - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
        - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยระบุเป็นรายข้อ 
        - แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
        - แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ 
 
 
bbb010 ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี)
        - แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร  โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน 
        - แสดงข้อมูลกราฟ  แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร 
 
 
bbb010 สินค้าและบริการหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี)
        - แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกร โดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกรกร 
        - แสดงข้อมูลกราฟสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกร โดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกรกร 
 
 
bbb010 สถานภาพทางการเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี)
        - แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินกลุ่มเกษตรกรกร โดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกรกร  
 
 
bbb010 กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
        - รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์