กองพัฒนาสนับสนุนการสหกรณ์

 
คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และหลักเกณฑ์ :
 
bbb010 คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และระเบียบ คำสั่ง ประกาศ (ฉบับปี 2565) new
bbb010 คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และระเบียบ คำสั่ง ประกาศ (ฉบับปี 2565) new
bbb010 การจัดชั้นลูกหนี้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
bbb010 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ขอกู้/ขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
bbb010 คู่มือแนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ แผนธุรกิจระยะสั้น/ระยะยาว
bbb010 แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ที่มา : กองพัฒนาสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์