กองพัฒนาสนับสนุนการสหกรณ์

 
คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และหลักเกณฑ์ :
 
bbb010 การจัดชั้นลูกหนี้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
bbb010 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ขอกู้/ขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
bbb010 คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และระเบียบ คำสั่ง ประกาศ (ฉบับปี 2564)
bbb010 แบบพิมพ์สำหรับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ฉบับปี 2564)
bbb010 คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี2563 
bbb010 คู่มือแนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ แผนธุรกิจระยะสั้น/ระยะยาว
bbb010 แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
bbb010 เอกสารประกอบโครงการอบรม และประชุมชี้แจง
bbb010 Download เอกสารและแบบฟอร์ม
 
 

ที่มา : กองพัฒนาสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์