สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
 
 
bbb010 จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี)
       - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  
       - แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  
       - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  
       - แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์   
 
 
bbb010 ทำเนียบกลุ่มอาชีพ 
         - แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัด 
 
 
bbb010 จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน
        - แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
        - แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์