จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ 

ปี พ.ศ.2565

 • จำนวนกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2565 (ณ 1 มค.65)

 • จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2565 (ณ 1 มค.65)
 • กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2565  (ณ 1 มค.65)
 • กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2565 (ณ 1 มค.65)

ปี พ.ศ.2564

 • จำนวนกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2564 (ณ 1 มค.64)
 • จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2564 (ณ 1 มค.64)
 • กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2564  (ณ 1 มค.64)
 • กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2564 (ณ 1 มค.64)

 ทำเนียบกลุ่มอาชีพ 

ปี พ.ศ.2565

 • ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ปี พ.ศ.2565

ปี พ.ศ.2564

 •       ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ปี พ.ศ.2564

 จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน 

ปี พ.ศ.2565

 • จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน (ณ 1 มค.65)
 • กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน (1 มค.65)

ปี พ.ศ.2564

 • จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน (ณ 1 มค.64)
 • กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน (1 มค.64)