สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จำกัด

ความเป็นมา :

                  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ได้ดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านกิตติสอง เบตง ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4  และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อปี 2535 โดยได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรชาวบ้านรัตนกิตติสอง จำกัด ขึ้นจำนวน 1 สหกรณ์ และสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น เริ่มดำเนินงานอำนวยประโยชน์ให้แก่บรรดาสมาชิกของสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ราษฎรได้รวมกลุ่มกันวางแผน การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และขอความสนับสนุนด้านวิชาการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นองค์กรของหมู่บ้านในการจัดธุรกิจด้านการผลิต การซื้อ การขาย และการลงทุนด้านสินเชื่อและการออมทรัพย์ ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านเป็นเจ้าของ และบริหารองค์กรด้วยตนเองนำไปสู่การพัฒนาที่สามารถพึ่งตนเองได้ต่อไป

                  จากการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา เห็นความจำเป็นที่ราษฎรในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ควรที่จะได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้นเพื่อเป็นองค์กรของหมู่บ้านในการจัดธุรกิจด้านการผลิต การตลาด ตลอดจนการออมทรัพย์ และการลงทุนสินเชื่อ เพื่อการผลิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาอาชีพระยะสั้น และระยะยาวของราษฎรในหมู่บ้านให้ได้ผลเป็นรูปธรรม ราษฎรในหมู่บ้านจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้นโยบายของทางราชการประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

ข้อมูลทั่วไป :

 1. ชื่อสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9
 2. ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร
 3. รูปของสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรทั่วไป
 4. สถานะสหกรณ์ : ดำเนินการ
 5. จดทะเบียนเมื่อวันที่ : วันที่ :   01/10/2536    
 6. วันสิ้นปีทางบัญชี: ณ วันที่  30 มิถุนายน  ของทุกปี
 7. ที่อยู่ : 9/1 หมู่ที่ 9 ซ.- ถนน - ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95130
 8. หมายเลขโทรศัพท์ : -    หมายเลขโทรสาร :   -
 9. Email : -  WebSite URL :  -
 10. สหกรณ์ในโครงการ : สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ

ข้อมูลการบริหารจัดการ :

 1. จำนวนสมาชิก : สมาชิกทั้งหมด   95  ราย      เป็นชาย : 47 ราย      เป็นหญิง : 48 ราย
 2. จำนวนสมาชิกสมทบ : สมาชิกสมทบทั้งหมด : 3 ราย      สมทบชาย : 2 ราย        สมทบหญิง : 1 ราย    
 3. จำนวนหุ้น : 16,610  หุ้น       มูลค่าหุ้นละ :   10.00  บาท          จำนวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น :   166,100.00  บาท
 4. มาตรฐานสหกรณ์ : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 5. การจัดระดับชั้นสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง :

ชั้น 2
6. คณะกรรมการ :
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1  นาย ประยูร จวนโพนธิ์งาม   ประธานกรรมการ   0647699568       -
2  นาย สุทิน แซ่เลื่อง   รองประธาน   0980159364       -
3  นาย ธีรยุทธ สิงห์ชัย   เลขานุการ   0840542710       -
4  นาง มณีรัตน์ แซ่ฟุ้ง   เหรัญญิก   0658658788       -
5  นาย วีรศักดิ์ แซ่ลิ่ว   กรรมการ   0801399466       -
6  นาย สมบูรณ์ ทองเนตร   กรรมการ   0937315283       -
7  นางสาว ไลลาวัลย์ เจะหมะ   กรรมการ   0631029575       -
  กรรมการทั้งหมด :   7  ราย      กรรมการชาย :   5  ราย        กรรมการหญิง :  2  ราย
 7. ผู้ตรวจสอบกิจการ :
ลำดับ
ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ E-mail
1  นาย ชนะ  แซ่อู๋  0980171846  
2
 นาย จีเฉียง  แซ่หลี่  0637217981  

ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน     ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2563   (วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์)

  1. ปัจจุบันวงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน ที่นายทะเบียนเห็นชอบ :   1,500,000.00  บาท    นายทะเบียนเห็นชอบเมื่อวันที่ : วันที่  17 มกราคม 2563 
  2. วงเงินการกู้ยืม/การค้ำประกัน ที่นายทะเบียนเห็นชอบก่อนวงเงินปัจจุบัน :   .00  บาท
  3.งบดุล
  รายการ  จำนวน
หน่วย
 - ทรัพย์สิน  690,877.37  
บาท
 - หนี้สิน  360,262.30  
บาท
 - ทุน  330,615.07  
บาท
 - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  -147,669.98  
บาท
  4.ลูกหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ :   
  
ลำดับ
ชื่อกองทุน
จำนวน
หน่วย
4.1
 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ .00 
บาท
4.2
 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร .00 
บาท
4.3
 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร .00 
บาท
4.4
 เงินรายได้นิคมสหกรณ์ .00 
บาท
4.5
 เงินทุนอื่นๆ ของกรม .00 
บาท
  
  5. ลูกหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :   .00  บาท
  6. ลูกหนี้จากแหล่งเงินกู้อื่นๆ :   .00  บาท

banner7 infographic02

 banner7 infographic002

ban policy