สหกรณ์ชาวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จำกัด

ความเป็นมา : 

                      ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย หรือโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาเดิม คือ สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา (พคม.) ซึ่งก่อตั้งครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2473 โดยได้รับอิทธิพลจากจีนคอมมิวนิสต์แผ่นดินใหญ่

                      พคม. ที่ได้หลบเข้ามาอยู่ในพื้นที่ป่าเขาตามแนวชายแดนไทยนั้น เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในและความสงบของประชาชน กองทัพภาคที่ 4 จึงได้ทำการต่อสู้ปราบปรามมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในตอนต้นการดำเนินการปราบปรามโดยการใช้กำลังทหาร ตำรวจ ตลอดจนร่วมมือกับกองทัพมาเลเซีย จัดตั้งกองกำลังขึ้นมา เพื่อดำเนินการปราบปราม จคม. นี้โดยเฉพาะ

                      ครั้งต่อมาเมื่อรัฐบาลได้ประกาศใช้คำสั่งที่ 66/2523 ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยการต่อสู้กับ จคม.จึงได้ปรับแนวทางที่ให้มีการปราบปรามควบคู่กับการเจรจา เป็นที่ประสบผลสำเร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2536 พลโท กิตติ รัตนฉายา แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เสนอทูลถวายหมู่บ้านรัตนกิตติ 2 แก่ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ในวโรกาสเสด็จทรงปฏิบัติพระภารกิจรับมอบหมู่บ้านและเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านรัตตกิตติ 2 เป็นหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในหมู่บ้านดีขึ้น

 ข้อมูลทั่วไป :
 1. ชื่อสหกรณ์ : สหกรณ์ชาวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10
 2. ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร
 3. รูปของสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรทั่วไป
 4. สถานะสหกรณ์ : ดำเนินการ
 5. จดทะเบียนเมื่อวันที่ : วันที่ :   20/02/2535    
 6. วันสิ้นปีทางบัญชี: ณ วันที่  30 มิถุนายน  ของทุกปี
 7. ที่อยู่ : 57 หมู่ที่ 10 ซ.- ถนน - ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
 8. หมายเลขโทรศัพท์ : 0624378443    หมายเลขโทรสาร :   -
 9. Email : -  WebSite URL :  -
 10. สหกรณ์ในโครงการ : สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
ข้อมูลการบริหารจัดการ :
 1. จำนวนสมาชิก :  สมาชิกทั้งหมด   140  ราย      เป็นชาย : 50 ราย      เป็นหญิง : 90 ราย
 2. จำนวนสมาชิกสมทบ :  สมาชิกสมทบทั้งหมด : 0 ราย      สมทบชาย : 0 ราย        สมทบหญิง : 0 ราย    
 3. จำนวนหุ้น :   55,525  หุ้น       มูลค่าหุ้นละ :   10.00  บาท          จำนวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น :   555,250.00  บาท
   ไม่มีจำนวนหุ้น เนื่องจาก    -
 4. มาตรฐานสหกรณ์ :    ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 5. การจัดระดับชั้นสหกรณ์ ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง :   ชั้น 2
6. คณะกรรมการ :
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail
1  นาง พรพรรณ จันทร์อนันต์   ประธานกรรมการ      
2  นาย ยงยุทธ แซ่ย่ง   รองประธาน      
3  นาง พริ้ง ธนพลโชติกุล   เลขานุการ      
4  นาย จื่อเฉียง แซ่หวัง   เหรัญญิก      
5  นาง อารี ชาติพันธ์สกุล   กรรมการ      
6  นาย ครรชิต วินัยศักดิ์เสรี   กรรมการ      
7  นาย วิทยา เพิ่มหรรษา   กรรมการ      
  กรรมการทั้งหมด :   7  ราย      กรรมการชาย :   4  ราย        กรรมการหญิง :  3  ราย
7. ผู้ตรวจสอบกิจการ :
ลำดับ
ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ E-mail
1  นางสาว จินดา  แซ่ลิ่ว  0807098214
 
ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน     ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2563   (วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์) :
1. ปัจจุบันวงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน ที่นายทะเบียนเห็นชอบ :   1,000,000.00  บาท    นายทะเบียนเห็นชอบเมื่อวันที่ : วันที่  26 ตุลาคม 2563 
2. วงเงินการกู้ยืม/การค้ำประกัน ที่นายทะเบียนเห็นชอบก่อนวงเงินปัจจุบัน :   .00  บาท
3.งบดุล
  รายการ  จำนวน
หน่วย
 - ทรัพย์สิน  3,186,488.21  
บาท
 - หนี้สิน  209,220.61  
บาท
 - ทุน  2,977,267.60  
บาท
 - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  49,883.70  
บาท
  
4.ลูกหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ :   
  
ลำดับ
ชื่อกองทุน
จำนวน
หน่วย
4.1
 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ .00 
บาท
4.2
 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร .00 
บาท
4.3
 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร .00 
บาท
4.4
 เงินรายได้นิคมสหกรณ์ .00 
บาท
4.5
 เงินทุนอื่นๆ ของกรม .00 
บาท
  
  
5. ลูกหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :   .00  บาท

  
  6. ลูกหนี้จากแหล่งเงินกู้อื่นๆ :   .00  บาท
  

banner7 infographic02

 banner7 infographic002

ban policy