สหกรณ์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จำกัด

ความเป็นมา : 

                      หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 เดิมชื่อหมู่บ้านรัตนกิติ 3 ซึ่งอยู่ในโครงการสภาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และทรงพระราชทานหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2536 โดยมีชุดปฏิบัติงานหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 เป็นผู้ควบคุมประสานงานโครงการ

                      ด้านการสหกรณ์ เริ่มแรกได้รับความคิดมาจากพลเอกกิตติ รัตนฉายา ในการมาตรวจเยี่ยมโครงการในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 ซึ่งได้แนะนำให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ในหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นสถาบันของเกษตรกรโดยให้ดำเนินการโดยตนเอง เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นจริงขึ้นมา ประกอบกับเกษตรกรในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11เสนอโครงการจัดตั้งสหกรณ์ในหมู่บ้านเพื่อขออนุมัติจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์วงเงิน 62,731 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540

                      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์อำเภอกาบัง ได้ดำเนินการประชุมชาวบ้านเพื่อให้การศึกษาในด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ จนเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์  มีความเข้าใจและมีความต้องการในการจัดตั้งเป็นสหกรณ์

                      สหกรณ์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จำกัด ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตร ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2541 และได้เริ่มดำเนินงาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 เป็นต้นมา ปัจจุบันสหกรณ์ได้อาศัยบ้านพักของสมาชิกสหกรณ์เป็นที่ทำการชั่วคราว

 
ข้อมูลทั่วไป :
 
 1. ชื่อสหกรณ์ : สหกรณ์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11
 2. ประเภทสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตร
 3. รูปของสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรทั่วไป
 4. สถานะสหกรณ์ : ดำเนินการ
 5. จดทะเบียนเมื่อวันที่ : วันที่ :   12/03/2541    
 6. วันสิ้นปีทางบัญชี: ณ วันที่  30 กันยายน  ของทุกปี
 7. ที่อยู่ : 117 หมู่ที่ 11 ซ.- ถนน - ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
 8. หมายเลขโทรศัพท์ : -    หมายเลขโทรสาร :   -
 9. Email : -  WebSite URL :  -
 10. สหกรณ์ในโครงการ : สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
 
ข้อมูลการบริหารจัดการ :
 
1. จำนวนสมาชิก :  สมาชิกทั้งหมด   89  ราย      เป็นชาย : 43 ราย      เป็นหญิง : 46 ราย
2. จำนวนสมาชิกสมทบ :  สมาชิกสมทบทั้งหมด : 0 ราย      สมทบชาย : 0 ราย        สมทบหญิง : 0 ราย    
3. จำนวนหุ้น :   3,293  หุ้น       มูลค่าหุ้นละ :   10.00  บาท          จำนวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น :   32,930.00  บาท
   ไม่มีจำนวนหุ้น เนื่องจาก    -
4. มาตรฐานสหกรณ์ :    ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
5. การจัดระดับชั้นสหกรณ์ ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง :   ชั้น 3
9. คณะกรรมการ :
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail
1  นางสาว สารีพ๊ะ สะมะแอ   ประธานกรรมการ      
2  นาง ยีซ๊ะ บากา   รองประธาน      
3  นาย มะแอ และหะ   เหรัญญิก      
4  นาย มะแอ เจ๊ะนิ   กรรมการ      
5  นาย มาหิดิน มานะ   กรรมการ      
6  นาย ยา มะแอ   กรรมการ      
7  นาง ยูวัลลี มันจิ   เลขานุการ      
  กรรมการทั้งหมด :   7  ราย      กรรมการชาย :   4  ราย        กรรมการหญิง :  3  ราย
10. ผู้ตรวจสอบกิจการ :
ลำดับ
ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ E-mail
1  นาง ตีเมาะ  ง้อยลัง
 
ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน     ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2563   (วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์) :
 
  1. ปัจจุบันวงเงินกู้ยืม/ค้ำประกัน ที่นายทะเบียนเห็นชอบ :   500,000.00  บาท    นายทะเบียนเห็นชอบเมื่อวันที่ : วันที่  30 ตุลาคม 2559 
  2. วงเงินการกู้ยืม/การค้ำประกัน ที่นายทะเบียนเห็นชอบก่อนวงเงินปัจจุบัน :   .00  บาท
  3.งบดุล
  รายการ  จำนวน
หน่วย
 - ทรัพย์สิน  636,113.31  
บาท
 - หนี้สิน  459,013.41  
บาท
 - ทุน  177,099.90  
บาท
 - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  -8,529.15  
บาท
  
  4.ลูกหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ :   
  
ลำดับ
ชื่อกองทุน
จำนวน
หน่วย
4.1
 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ .00 
บาท
4.2
 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร .00 
บาท
4.3
 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร .00 
บาท
4.4
 เงินรายได้นิคมสหกรณ์ .00 
บาท
4.5
 เงินทุนอื่นๆ ของกรม .00 
บาท
  
  
  5. ลูกหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :   .00  บาท

  
  
  6. ลูกหนี้จากแหล่งเงินกู้อื่นๆ :   .00  บาท

  

banner7 infographic02

 banner7 infographic002

ban policy