ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุดมการณ์สหกรณ์

"อุดมการณ์สหกรณ์" (Cooperative Ideology) 

คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุดมการณ์สหกรณ์
"หลักการสหกรณ์" (Cooperative Principles)

     1.การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
     2.การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
     3.การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
     4.การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
     5.การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ
     6.การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
     7.การเอื้ออาทรต่อชุมชน 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วิธีการสหกรณ์ กาตูน

"วิธีการสหกรณ์" (Cooperative Practices)

วิธีการสหกรณ์ คือ “ การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี”