NEW 04

 3

 

S 22708276 

preset1

ข่าวประชาสัมพันธ์

* โครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ปณิธาณความดีด้วยหัวใจ รายละเอียด
* คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลด
* กฏกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ดาวน์โหลด
* โปรแกรมการคำนวนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ดาวน์โหลด
* (ฝบท.) แบบบันทึกขอส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายฯ รายละเอียด
* แนวทางการใช้เครื่องหมายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ดาวน์โหลด