• Fin dee
  • 2

 

 

covid 19

             009

 

coop

สินค้าและผลิตภัณฑ์เด่น

preset1


ข่าวประชาสัมพันธ์

*ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) รายละเอียด
*ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) รายละเอียด

* ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) รายละเอียด
* ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๙ ปี ในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียด

* มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  รายละเอียด
* ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) รายละเอียด
* แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ดาวน์โหลด
* ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ดาวน์โหลด 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การจำหน่ายพัสดุเสื่อมชำรุด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ดาวน์โหลด 
รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ โควต้า และ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน และโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ดาวน์โหลด เอกสารแนบ  //อกสารแนบ ๒

* คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลด
* กฏกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ดาวน์โหลด
* โปรแกรมการคำนวนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ดาวน์โหลด
* (ฝบท.) แบบบันทึกขอส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายฯ รายละเอียด
* แนวทางการใช้เครื่องหมายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ดาวน์โหลด