banner ver 2 01 1

 

covid 19

             009

 

coop

สินค้าและผลิตภัณฑ์เด่น

preset1


ข่าวประชาสัมพันธ์

* แบบสำรวจคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รายละเอียด
* ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๙ ปี ในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียด  
* มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  รายละเอียด 
* ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) รายละเอียด
* แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ดาวน์โหลด
* ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ดาวน์โหลด 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ ดาวน์โหลด
* ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การจำหน่ายพัสดุเสื่อมชำรุด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ดาวน์โหลด 
* คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลด 
* กฏกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาวน์โหลด
* โปรแกรมการคำนวนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ดาวน์โหลด
* (ฝบท.) แบบบันทึกขอส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายฯ รายละเอียด
* แนวทางการใช้เครื่องหมายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ดาวน์โหลด

 

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564

++ แผนงาน/โครงการ ++

 <<แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564>>

----***-----แผนงานพื้นฐาน----***-----

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (รายละเอียด)   
 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (รายละเอียด)
 ค่าเช่าที่ดิน,สำนักงาน (รายละเอียด)
 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รายละเอียด)
 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (รายละเอียด)
 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ (รายละเอียด)
 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ (รายละเอียด)
 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง (รายละเอียด)
 ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รายละเอียด)
 ค่าเช่าวัสดุสำนักงาน (รายละเอียด)
 ค่าประกันภัยรถยนต์ (รายละเอียด)
 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (รายละเอียด)
 ค่าจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดและประชาสัมพันธ์ (รายละเอียด)
*******************************************************************************************************************
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กลุ่มตรวจการสหกรณ์

 กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุมครองระบบสหกรณ์ (รายละเอียด)
 ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (การแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจการ/การบริหารงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) (รายละเอียด)
 การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)
 การตรวจการสหกรณ์ (รายละเอียด)
  ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (รายละเอียด)
 แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์การกำกับดูแลตามมาตรา89/2 (รายละเอียด)    (กสส1)   (กสส2)   (กสส3)
 การตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ชุดที่ 1 (รายละเอียด)    (กสส1)    (กสส2)   (กสส3) 
 การตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ชุดที่ 2 (รายละเอียด)    (กสส1)    (กสส2)   (กสส3) 
 การตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ชุดที่ 3 (รายละเอียด)    (กสส1)    (กสส2)   (กสส3) 
 การตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ชุดที่ 4 (รายละเอียด)     (กสส1)    (กสส2)   (กสส3)  

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) (รายละเอียด)
 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ จัดชั้นสหกรณ์ (รายละเอียด)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง (รายละเอียด)
 ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ (รายละเอียด) 
 
 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์(ศพก.) (รายละเอียด)
 ตรวจสอบ ติดตามปรับปรุงระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร/ระบบอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์(รายละเอียด) 
 ติตดามการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)
 ส่งเสริม แนะนำ การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด (รายละเอียด)
 การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์ (รายละเอียด)

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (รายละเอียด)

ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (กลุ่มเป้าหมายนอกเหนือโครงการ) จำนวน 37 ราย (รายละเอียด)
(กสส1)  (กสส2)   (กสส3) 

แผนบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก : เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของหสกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ (รายละเอียด) (กสส1)   (กสส2)    (กสส3)
กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)
(กสส1)  (กสส2)   (กสส3)
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)
(กสส1)    (กสส2)   (กสส3) 

โครงการ : ปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร
กิจกรรม : การสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์ปัจจัยพื้นฐานทางการตลาด (รายละเอียด)   (กสส1)    (กสส2)     (กสส3)
*************************************************************************************************************
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 (แผนรวมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1) (รายละเอียด)

 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นายวรรณนิวัฒน์ สวัสดี) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นายเนตินัย สุวรรณกูฏ) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวเนรัญชรา  เดชผล) (รายละเอียด)
  แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวมิรันตรี  เสือทอง) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวรุ่งเทวา  อาชญาทา) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวศรินยา  ทาระพันธ์) (รายละเอียด)
 

*************************************************************************************************************

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 (แผนรวมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2) (รายละเอียด)

 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นายสถิตย์  จิรังดา) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นายทอแสง  สุขส่ง) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวขนิษฐา  ทูลธรรม) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวสุชานุช พันเจริญ) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นางญาณิศา  มีจินดา) (รายละเอียด)

*************************************************************************************************************

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 (แผนรวมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3) (รายละเอียด)

 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นายวัชรินทร์ คงพลปาน) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นายพิชิต  ปิ่นทอง) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นายสากล  แป้นนอก) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นายนิตติพงษ์  สังฆะภูมิ) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวนพลักษณ์  อดกลั้น) (รายละเอียด)
 แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวสายชล  เทพอบรมย์) (รายละเอียด)
*********************************************************************************************************

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ (รายละเอียด)  (กสส1)  (กสส2) (กสส3) 
 การควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)  (กสส1)   (กสส2)   (กสส3)  
 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด (ขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 1 ปี)  (รายละเอียด)  
(กสส1)   (กสส2)   (กสส3) 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)  
 ตรวจสอบ ติดตาม แนะนำและกำกับการจ่ายเงินอุดหนุน (รายละเอียด)
 ติดตามการใช้เงินกู้ (รายละเอียด)
*********************************************************************************************************

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตร
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน (รายละเอียด)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น (รายละเอียด)
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) (รายละเอียด)

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (รายละเอียด) 
กิจกรรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้ตามโครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รายละเอียด)
กิจกรรมที่ 3 การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) (รายละเอียด)
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รายละเอียด)
กิจกรรมที่ 7 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (รายละเอียด) 
กิจกรรมที่ 8 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)