วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยโสธร ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง”


พันธกิจ

          1)  ส่งเสริม เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์
               ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          2)  ยกระดับการให้บริการที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ 
               กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

          3)  พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
               เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          4)  สนับสนุนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างสหกรณ์/
               กลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์

          5)  ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
               และพัฒนาการแปรรูปและการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค


เป้าหมายสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร


 1
  ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและ  
     ประชาชนทั่วไป ให้ระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
     และสังคม ในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่น


 2
  เสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การเข้าถึง
     แหล่งทุน การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร


3
  สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจกับบุคลากรให้เกิดศรัทธาในอุดมการณ์ 
    หลักการ และวิธีการสหกรณ์อย่างทั่วถึง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
    อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมี
    ประสิทธิภาพ

 
4
  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
      และเกษตรอินทรีย์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร