IMG 5720

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร ประชุมชี้แจงแนะนำส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว จำกัด (อาชีพการปลูกมะเขือพวงและพริก) และสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด รายละเอียด

IMG 5556

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร รายละเอียด

IMG 5440

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีีสหกรณ์บ้านม่วงกาชัง สังกัด สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จำกัด รายละเอียด

IMG 5463

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมกับนายจิตติภูมิ จินนะคำ รองประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จำกัด รายละเอียด

 IMG 5507

 วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด รายละเอียด

IMG 4410

ยโสธร : จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ สร้างสมดุลชีวิต อย่างมีความสุข” รายละเอียด

1

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายชาย คงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13,14 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ิ 13 จังหวัดยโสธร โดยมีนายประภาส สังข์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายละเอียด

IMG 2599

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายชาย คงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 13,14 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ 13 จังหวัดยโสธร รายละเอียด

IMG 8766

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม BIG CLEANNING DAY รายละเอียด

IMG 8423

วันที่​ ๓๑ มกราคม​ ๒๕๖๕ ​นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร ​เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ครั้ง ๒/๒๕๖๕เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รายละเอียด

IMG 7965

วันที่​ ๑๘ มกราคม​ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.​ นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร​ พร้อมด้วย​ ข้าราชการ​ ลูกจ้างประจำ​ และ​พนักงาน​ราชการ​ เข้ารับฟังโครงการอบรมทางไกล​ (conference)​ เรื่อง​ "การป้องกันผลประโยชน์​ทับซ้อน" รายละเอียด

IMG 5162

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายชาย คงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13,14 รายละเอียด

IMG 6956

ยโสธร : กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" รายละเอียด

IMG 5677

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๔ รายละเอียด

IMG 5575

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด

IMG 5129

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาสินค้า รายละเอียด

 IMG 3647

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร รายละเอียด

IMG 3406

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียด

IMG 3376

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมหารือการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ รายละเอียด

IMG 3241

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร เดินทางเข้ารายงานตัวและเยี่ยมคาราวะ รายละอียด

 IMG 3143

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายประภาส สังข์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร รายละเอียด