InfoOccupation1.  กลุ่มอาชีพ
     1.1 จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก แยกตามประเภท (รายละเอียด)
     1.2 แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์(รายละเอียด)
     1.3 แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ (รายละเอียด)
     1.4 แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ (รายละเอียด)
2. ทำเนียบกลุ่มอาชีพ (รายละเอียด)
3. จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตฐาน
    3.1 แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (รายละเอียด)
    3.2 แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (รายละเอียด)